Brukerstøtte - InfoCaption

Helpdesk

 

Sup­port døgnet rundt

 

 

Info­Cap­tion er et sys­tem for dig­i­tal læring og Knowl­edge Man­age­ment der fokuset lig­ger på innhold­et og muligheten til å dele kunnskap. Pro­duserte guider gjøres søk­bare for slut­tbruk­eren, men kan med fordel også brukes internt i sup­por­t­or­gan­isas­jo­nen. Vi arbei­der ut fra de erfarin­gene vi har fått gjen­nom årene og kaller vår arbei­dsmåte The IC way, som delvis er inspir­ert av KCS. Med Info­Cap­tion får man ikke bare effekt innad på bruk­er­støtte, men man når også ut i bred­den i virk­somheten gjen­nom de mulighetene som finnes rundt opplæring og pros­ess­doku­men­tasjon.

 

 

Reduser support

 

Reduser sup­port gjen­nom self­ser­vice og ped­a­gogiske guider.

 

Rask produksjon

 

Rask og enkel pro­duk­sjon gir et lev­ende mate­ri­ale.

 

I

Ulike typer guider

 

Ulike typer guider avhengig av behov.

 


p

Ett kompatibelt system

 

Ett sys­tem for opplæring, doku­men­tasjon og sup­port.

 

Supportportal og søkesider

 

Smarte søkesider, sup­port­por­tal som kan tilpass­es basert på wid­gets, og søkesider med mulighet for innbyg­ging gjør det enkelt for bruk­eren å finne rik­tig infor­masjon.

 

Intern kunnskapsdeling

 

Effek­tiv intern kunnskaps­del­ing for best prac­tise etc.

 


\

Dokumenter bugs

 

Doku­menter hen­delser og bugs med Inci­dent recorder.

 

+

Integrasjon

 

Inte­gr­er med andre sys­tem via SSO, API­er og Plu­g­ins.

 

Statistikk

 

Følg opp bruk av guider helt ned til indi­vid­nivå.

 


U

Kvalitet

 

Gjen­nom en hånd­full funksjon­er kan kunnskaps­data­basen holdes opp­datert og kvalitet i pro­dusert mate­ri­ale opp­nås.

 

P

Standardguider

 

Bruk de fer­dig­pro­duserte stan­dard­guidene for bl.a. Microsoft Office