Vad är InfoCaption ? - Ett komplett verktyg för e-guider

Guidene — Kjernen i InfoCaption

Info­Cap­tions guider hjelper de som vil dele av sin kunnskap å gjøre det, og hjelper de som leter etter infor­masjon å finne den. De som vet hvor­dan man gjør forskjel­lige opp­gaver beskriv­er sine egne arbei­dsme­toder. Guidene kan bestå av tekst eller bilder, skjer­minn­spillinger eller vide­ofilmer. De kan være kunnskap­stester eller hånd­bøk­er, avhengig av hva du vil formi­dle. Guidene kan brukes for å informere nye brukere om hvor­dan man benyt­ter seg av et helt nytt sys­tem eller som støtte for erfarne brukere som trenger hjelp med del­er av arbei­d­sopp­gaver.

 

 

 

Hvorfor InfoCaption Guide?

j

Lages av de som kjenner jobben

Vi i Info­Cap­tion tror ikke på avanserte verk­tøy som et fåtall i organ­isas­jo­nen i har til­gang til. Det skal være enkelt å beskrive noe med en guide, og der­for byg­ger vår lisens­mod­ell på at det ikke skal finnes noen hin­dre for å sette igang nye pro­dusen­ter.
i

Store linjer

Med Info­Cap­tion kan du ikke bare lage guider, sys­temet pass­er også på at mate­ri­alet du lager blir tilgjen­gelig og kan brukes. Alle guider sam­les på en søke­side slik at brukerene skal kunne finne alt det de leter etter på ett sted.

R

Oppdatert materiale

Hver guide som pro­duseres får et unikt ID-num­mer, som gjør at når guiden trenger å opp­dateres, f.eks. når det kom­mer en ny ver­sjon av et sys­tem trenger man ikke å gi brukerene en ny link til mate­ri­alet. Lenken blir den samme.

Info­Cap­tion er navet for infor­masjons­del­ing i Kum­la kom­mune. Her finnes guider og kurs om alt fra det man trenger å vite som nyansatt til hvor­dan helse- og omsorgsper­son­ell kan skrive en gjen­nom­førings­plan. Tilbudet av guider økes hele tiden og bygges opp av den eksper­tisen som finnes i hver avdel­ing. Med Info­Cap­tion spar­er medar­bei­derene tid, både de som leter etter infor­masjo­nen og de som del­er kunnskapen sin. Håkan Ced­erqvist

IKT-ped­a­gog, Kum­la Kom­mune

Ulike typer guider

Steg for steg-guider

Ved å spille inn skjer­men lager du enkelt steg som du set­ter sam­men til en ped­a­gogisk instruk­sjon­s­guide. Inn­spillin­gen kan redi­geres og tydlig­gjøres med tekst, markør­er og lyd. Å lage en guide er så enkelt at det ikke tar så mye lenger tid enn det tar å vise opp­gaven. Etter man har spilt den inn kan man vise samme guide til neste som har samme prob­lem. Steg for steg-guidene hjelper brukerene å utføre en viss opp­gave i et sys­tem ved å vise akku­rat hva man skal gjøre, steg for steg, uten å tvinge noen til å se på det man allerede kjen­ner til. Man ser bare på de ste­gene man trenger og får den hjelpen man trenger.

 

Se eksem­pel

Tekstguider

Tek­st­guider er tydlige tekst og bilde-baserte instruk­sjon­er som pro­duseres og redi­geres effek­tivt ved å kom­binere tekst, bilder, skjerm­bilder og steg for steg-guider. Med det innebygde verk­tøyet “Hot spot” kan du fork­lare ulike felt i et sys­tem. Tek­st­guide­v­erk­tøyet hjelper også med å ta vare på PDF- og Word-doku­menter ved å pub­lis­ere dem på søkes­i­den.

 

Se eksem­pel

Kunnskapstester

I en kunnskap­stest kan brukerene enkelt teste sine kunnskaper. Testen bygges opp av fritekst- bilde- og fler­val­gsspørsmål som du kom­biner­er etter egne ønsker. Utifra testre­sul­tatet skapes en indi­vidu­ell studieplan med guider og doku­menter som bruk­eren anbe­fales å se litt ekstra på. Brukerenes resul­tat i testene kan også følges opp med hjelp av kom­po­nen­ten Track.

 

Se eksem­pel

Oversikter

Guidene kan pakkes sam­men på forskjel­lige måter for å nå en viss mål­gruppe eller for å få frem et bud­skap. Sett f.eks. sam­men en hånd­bok for nyansat­te eller en over­sikt i forbindelse med imple­menterin­gen av et nytt sys­tem. Hver pakke får en unik lenke, og opp­dateres automa­tisk når du endr­er i noen av delene i guiden.

 

Se eksem­pel

Videoguider

Importer vide­ofilmer, eller film med ditt mobilka­m­era. Resul­tatet blir steg for steg-guider som vis­er hvor­dan opp­gaver fra arbei­ds­da­gen som ikke foregår på data­maskin skal utføres.

 

Se eksem­pel

Å lage guider

Når man lager filmer kan man på en enkel måte fork­lare veldig mye. Hvis man skulle fork­lart de samme tin­gene med tekst hadde det vært ganske vanske­lig å fått med seg alt. For­di vi del­er opp filmene i steg kan man lett repetere det halve min­ut­tet som er inter­es­sant ist­e­den­for å spole frem og tilbake, sånn man må i lange filmer. Anders Heyle

IT-ped­a­gog, MSB


Presenter guidene for sluttbrukerene

Send lenker

Send en direk­te­lenke til en guide til bruk­eren som lur­er på hvor­dan man løs­er et prob­lem.

Søkesider

Alle guidene sam­les på en søke­side slik at brukerene skal kunne finne den støt­ten de trenger. Info­Cap­tions søke­mo­tor sorter­er resul­tatene basert på rel­e­vans, noe som før­er til at brukerene raskt og enkelt finner veiled­nin­gen de trenger hjelp med. Med noen klikk kan søkes­i­den tilpass­es etter organ­isas­jo­nens grafiske pro­fil.
Se eksem­pel

Supportportal

En sup­port­por­tal kan lages med noen tastetrykk ved å velge ut de wid­gets som er inter­es­sante akku­rat for dere.

Innbygget i nettsider

Guider og søkesider bygges enkelt inn i web­miljøet deres.
Se eksem­pel

Integrert med nettsider

Hvis dere vil inte­grere Info­Cap­tion med et intranett eller web­miljø hjelper våre dyk­tige medar­bei­dere gjerne til.
Se eksem­pel

Underbygg guidene med prosesser

Info­Cap­tion blir ekstra kraftig med mod­ulen Pros­ess
Vis meg

Styrken til InfoCaptions prosesser

j

Lages av de som kan

Akku­rat som med guidene synes vi det er vik­tig at pros­essover­sik­ter er lett tilgjen­gelig. Info­Cap­tions lisens­mod­ell gjør det mulig for de som fak­tisk vet hvor­dan pros­essen fun­ger­er å teg­ne den, slik at bedriften kan beskrive seg selv.

Levende prosesser

Info­Cap­tions pros­ess­er blir ikke doku­menter i en perm, og du trenger heller ikke å tenke på hvor­dan de skal lagres eller pre­sen­teres. De lages rett i net­tle­seren og pub­lis­eres i et søk­bart grens­es­nitt. Der­ifra er de også enkle å redi­gere hvis du trenger å gjøre endringer i fremti­den.
I

Viser hvordan man gjør det

Ved å lenke infor­masjon som f.eks. guider til respek­tive aktiviteter får medar­bei­derene kunnskapsstøtte rett i pros­essen, akku­rat der de trenger den. På denne måten blir pros­essene ekstra klare for­di man ikke bare snakker om hva man skal gjøre, men man får også se hvor­dan man skal gjøre det, steg for steg.

Enkelt å dele

Hver Info­Cap­tion-pros­ess har sin unike lenke. Med denne kan man enkelt dele pros­essene på mail og hjemmesider, og bygge inn sider, som på intranett.
Siden vi startet med Info­Cap­tion Pros­ess har arbei­det med pros­ess­er blitt enklere, og det trenger ikke å styres og læres bort i like stor grad. Takket være enkel­heten i verk­tøyet trenger vi ikke å bnytte oss av pros­essekspertene i bedriften. Den som vet hvor­dan man arbei­der i pros­essen kan også teg­ne den! Anni­ca Pet­ters­son

Process Man­age­ment, Lindab

Finn ut hvordan organisasjonen lærer med Track

Spor bruken helt ned til indi­vid­nivå

 

 

Vis meg

Hva kan du gjøre med hjelp av Track?

R

Kvalitetssikre kunnskapsnivået

Pass på at bruk­erne har rik­tig kunnskap før de får til­gang til IT-sys­temet.

Se kursstatistikk

Sett sam­men et antall guider og en kunnskap­stest til et kurs. Følg opp vis­ninger og testre­sul­tat på indi­vid­nivå.

Importer kurs

Importer fer­dig­pro­duserte e-læringskurs i SCORM-for­mat og følg opp på indi­vid­nivå.


Vi kon­trollerer at brukerene har “kjørt” de guidene som kreves for å få til­gang til sys­temet. Tiden for å admin­istrere oppføl­gin­gen er min­i­mal for­di vi utnyt­ter koblin­gen mel­lom Info­Cap­tion og kom­munens bruk­erkat­a­log (LDAP)

Claes Karls­son

IT-sjef, Borås stad