Knowledge Management - InfoCaption

Knowledge Management

 

Til­gan­gen på infor­masjon øker kon­tin­uerlig og det blir hele tiden vanske­ligere å finne rett infor­masjon. Mange ganger er det kun et fåtall per­son­er som har kunnskapen, men de har ikke verk­tøy for å kunne dele med seg på en enkel, effek­tiv og forståelig måte. For å kunne håndtere dette må vi beg­ynne å dele kunnskap. Kunnskapen må gjøres tilgjen­gelig på en enkel måte og ikke minst i et for­mat som mot­tak­eren fak­tisk forstår.

 

 


 

Gartner Group og Forrester har kommet frem til at

 

%

av tiden som ansatte i en organisasjon bruker på å lete etter informasjon, finner de ikke det de leter etter

%

av de ansatte må lete i minst fire ulike systemer før de finnner rett informasjon

%

av de ansatte sier at med et godt støttesystem for Knowledge Management øker produktiviteten med opptil 30% 

InfoCaption og KCS

 

 

Info­Cap­tion og vår måte å arbei­de på er inspir­ert av KCS, men vi har lagt til enda noen dimen­sjon­er for å levere nytte utover KCS med fokus på proak­tivitet, læring og indi­vidu­ell oppføl­ging. Plat­tfor­men videreutvikles kon­tin­uerlig med støtte for KCS. Berøringspunk­tene vi har felles med KCS så langt er

 

l

Produksjon og produksjonsflyt

 

  • Mal­baserte kunnskap­sar­tik­ler (våre guider)
  • Lage beslut­ningssti­er (Deci­sion Paths) med pros­essverk­tøy
  • Pakke guider til opplæringspakker med Over­sik­ter
  • Use It, Flag it, Fix It, Add It (UFFA)
  • Rolle­basert god­kjen­nelses­flyt

 

Statistikk

 

  • Over­gripende pro­duk­sjon og ved­like­hold av guider
  • Antall søk og vis­ning av guider
  • Pro­dusen­ter som bidrar
  • Søk uten tre­ff

 

Integrasjon

 

Med Info­Cap­tion Inte­gra­tion Frame­work inte­gr­erer vi mot de fleste ITSM-plat­tformer og CMS via åpne API­er eller plu­g­ins. Kon­takt oss for mer infor­masjon.

 

Om KCS

 

Knowl­edge-Cen­tered Sup­port (KCS) er en metode som skaper bety­delige fordel­er for infor­masjons- eller kunnskapsin­ten­sive organ­isas­jon­er. KCS er et sett av prak­sis­er og pros­ess­er som fokuser­er på kunnskap som en nøkkel­res­surs for organ­isas­jo­nen. Utviklin­gen ble startet i 1992 av the Con­sor­tium for Ser­vice Inno­va­tion, en non-prof­it allianse av sup­por­t­or­gan­isas­jon­er. Deres pre­miss er å inte­grere bruk av en kunnskaps­data­base inn i arbei­ds­fly­ten.