Partners - InfoCaption

Partnere

I til­legg til direk­te­salg samar­bei­der vi med våre part­nere om salg og imple­menter­ing av Info­Cap­tion.

Salgs- og konsulentpartnere

Part­nere som hjelper oss å selge Info­Cap­tion til våre kun­der, men som også kan hjelpe til å pro­dusere innehold. Ofte er denne type lever­anser koblet til et spe­si­fikt sys­tem som leverandøren imple­menter­er hos sin kunde. En fordel med denne måten å arbei­de på er at kun­den kan ta over for­valt­nin­gen av pro­dusert mate­ri­ale.

EVRY

Evry (Norge) arbei­der først og fremst med offentlig sek­tor i Norge.

Kon­tak­t­per­son: Agathe Rusås Olsen
E-post: agathe.olsen@evry.com

Pulsen

Pulsen arbei­der primært med Info­Cap­tion innen­for deres virk­somhet for omsorg, Magna Cura og Com­bine.

Kon­tak­t­per­son: Agate Rel­u­ga
E-post: license@pulsen.com

Unit4

Unit 4 (Nor­den) tilbyr tjen­ester innen­for ram­men av deres tilbud av ERP-sys­tem.

Kon­tak­t­per­son: Aud-Katrin Sug­ar
E-post: aud-katrin.sugar@unit4.com

 

Acando

Acan­do er ett kon­sulentsel­skap som har som for­ret­ningsidé å levere nytte sam­men med sine opp­drags­gi­vere ved å forbedre og effek­tivis­ere pros­ess­er, organ­isas­jon og dig­i­tale løs­ninger.

Kon­tak­t­per­son: Maria Gre­vil­lius
E-post: maria.grevillius@acando.com

 

Advania

Adva­nia er med sine over 1000 medar­bei­dere i Sverige, Island, Norge og Dan­mark en av de større og mest heldekkende sys­tem­inte­gratørene i Nor­den.

Kon­tak­t­per­son­er

Göte­borg: Malin Falk­vall Däm­bäck
E-post: malin.damback@advania.se

Stock­holm: Ola Lind­gren
E-post: ola.lindgren@advania.se

 

Produksjonspartnere

Noen ganger har virk­somheten ikke mulighet til å lage alt mate­ri­ale selv, eller så vil man ha ytterligere et ped­a­gogisk og innholdsmes­sig løft. I til­legg til at Info­Cap­tion kan lev­erere denne type tjen­ester samar­bei­der vi med pro­fesjonelle e-læring­spro­dusen­ter.

Contento Wassum

Con­tento Was­sum lær­er opp deg som arbei­der innen­for bank, finans eller for­sikring. Vi gjør opplærig fra yrkesin­tro­duk­sjon til spe­sial­istkunnskap. Med instruk­tør­er som job­ber i, eller har en bak­grunn i bran­sjen kan vi til­by deg høy kvalitet og mod­erne opplærings­former som er koblet til din hverdag.

Kon­tak­t­per­son: Per Brahm
E-pos: per.brahm@contentowassum.se

 

QD-Utbildning

QD Utbild­ning har stor erfar­ing i å pro­dusere inter­ak­tiv opplæring og guider.

Kon­tak­t­per­son: Jan-Gun­nar Nergård
 E-post: jan-gunnar.nergard@qdutbildning.se

 

Andre