Systemeiere - InfoCaption

Systemeiere og systemforvaltere

 

Min­sk kost­nadene for utdan­ning sam­tidig som brukerene får mer kunnskap

 

 

Med Info­Cap­tion får sys­te­meiere og for­val­tere ett sys­tem for utdan­ning, doku­men­tasjon og sup­port. Enkel ved­like­hold og et mate­ri­ale som brukerene har lett for å skjønne gjør at det løn­ner seg å for­valte pro­dusert mate­ri­ale. Det finnes også smarte funksjon­er som f.eks. bugrap­por­ter­ing og doku­men­tasjon.

 

p

Ett system

 

Ett sys­tem for utdan­ning, doku­men­tasjon og sup­port

 

Rask produksjon

 

Rask og enkel pro­duk­sjon gir et lev­ende mate­ri­ale

 

I

Ulike typer guider

 

Ulike typer guider avhengig av behov

 


u

Kunnskapstester

 

Sørg for at kunnskapen er god hos brukere og part­nere med kunnskap­stester

 

Dokumenter Prosesser

 

Doku­menter og utvikle pros­ess­fly­ten med pros­essverk­tøy

 

Reduser support

 

Reduser sup­port gjen­nom self­ser­vice og ped­a­gogiske guider

 


\

Dokumenter bugs

 

Doku­menter hen­delser og bugs med Inci­den­trecorder

 

+

Integrasjon

 

Inte­gr­er med andre sys­tem via SSO, API­er og Plu­g­ins

 

Supportportal

 

Tilpass­ningsklar sup­port­por­tal både for intern bruk og for kun­der

 


Opplæringspakker

 

Lag fer­di­ge utdan­ningspakker til hver bruk­er

 

Publiser webinarer

 

Lagre og dis­tibuer webina­rer

 

Statistikk

 

Følg opp bruk av guider helt ned til indi­vid­nivå