Systemleverantör - Minskad support och bättre utbildning med InfoCaption

Systemleverandør

Sett av min­dre tid til sup­port av deres kun­der og øk på samme tid kvaliteten på den utdan­nin­gen dere lev­er­er

Info­Cap­tion er en kom­plett kunnskapsstøtte for forhan­dlere av pro­dusen­ter av bedriftssys­te­mer. Med hjelp av Info­Cap­tion kan de som arbei­der med doku­men­tasjon, utdan­ning, markeds­føring eller sup­port enkelt pro­dusere guider der brukerene får stegvise instrukser som vis­er en nøyak­tig tilnærm­ing på forskjel­lige prob­le­mer eller hvor­dan en opp­gave i et sys­tem gjøres. Info­Cap­tion minsker dermed sup­port­be­last­nin­gen, skaper nye forut­set­ninger for marked­skom­mu­nikasjon, utdan­ning og effek­tivis­er­ing av interne ruti­n­er. Utgangspunk­tet er, om det er mulig, å ha et kilde­ma­te­ri­ale som brukes innen­for forskjel­lige områder

p

Ett system

Ett sys­tem for utdan­ning, doku­men­tasjon og sup­port

Rask produksjon

Rask og enkel pro­duk­sjon gir et lev­ende mate­ri­ale

I

Ulike typer guider

Ulike typer guider avhengig av behov


u

Kunnskapstester

Sørg for at kunnskapen er god hos brukere og part­nere med kunnskap­stester

Dokumenter prosesser

Doku­menter og utvikle pros­ess­fly­ten med pros­essverk­tøy

Reduser support

Reduser sup­port gjen­nom self­ser­vice og ped­a­gogiske guider


\

Dokumenter bugs

Doku­menter hen­delser og bugs med Inci­den­trecorder

Intern kunnskapsdeling

Effek­tiv intern kunnskaps­del­ing for best prac­tise etc.

Supportportal

Tilpass­ningsklar sup­port­por­tal både for intern bruk og for kun­der


Opplæringspakker

Lag fer­di­ge opplæringspakker til hver bruk­er

Publiser webinarer

Lagre og dis­tibuer webina­rene deres

Statistikk

Følg opp bruk av guider helt ned til indi­vid­nivå.


+

Integrasjon

Inte­gr­er med andre sys­tem via SSO, API­er og Plu­g­ins

~

Sikkerhet

Guider og søkesider kan beskyttes på mange forskjel­lige måter avhengig av bruk­som­rådet

c

Releasenotes

Øk forståelsen av releasenotes gjen­nom inn­spilte guider