Månadens guide-arkiv - InfoCaption

Månadens guide — december

Vi run­dar av 2017 med att pre­sen­tera månadens guide från Hogia som har hela 10 000 vis­ningar! Guiden består av sex sty­ck­en myck­et tydli­ga och infor­ma­ti­va steg som guidar Hogias kun­der i hur man ska­par en CSR-för­frå­gan till Skat­tev­er­ket. Genom Hogias...

Månadens guide — november

Under novem­ber månad fick vi span på en väl­gjord och snyg­gt pre­sen­ter­ad kurs innehål­lan­des flera rik­tigt bra guider från ser­vice­bo­laget Coor. Det är tjän­ste­spe­cial­is­ten Jes­per Bor­rfors som lig­ger bakom kursen ”Clean­ing the Coor way” som rik­tar...

Månadens guide — oktober

Månadens bäs­ta guide kom­mer från Christi­na Nord­berg på Kungs­bac­ka Kom­mun. Christi­na har ska­p­at en guide som hjälper hennes medar­betare att job­ba med attes­trap­porter i kom­munens ekonomi­por­tal. Guiden är myck­et väl­gjord, genomtänkt och dessu­tom...

Månadens guide — september

I sep­tem­ber kom­mer månadens bäs­ta guide från Andreas Mau­ritz­son Daun, skol­webb­sans­varig på Stock­holms stad. Med ett ped­a­gogiskt, tydligt och genomtänkt sätt lyckas Andreas ska­pa en myck­et använd­bar guide för alla vård­nad­shavare på...

Månadens guide — maj

Den här månaden är det Olov Göthe­son på Umeå Kom­mun som pro­duc­er­at en myck­et bra och infor­ma­tiv guide för hur man aktiver­ar och kopier­ar fil­er och map­par till OneDrive. Just nu är det mån­ga organ­i­sa­tion­er som står inför att gå över till Office 365 och...

Månadens guide — april

En smart kom­bi­na­tion mel­lan inspelad film och skär­min­spel­ning resul­ter­ade i månadens guide. Mats Rodéhn från Skövde kom­mun berät­tar:   "Bak­grun­den till guiden är att utskrift till kort­skri­vare förs­ta gån­gen är en ”tvåstegsraket”. Först utskrift...