Månadens guide-arkiv - InfoCaption

Månadens guide — oktober

Månadens bäs­ta guide kom­mer från Christi­na Nord­berg på Kungs­bac­ka Kom­mun. Christi­na har ska­p­at en guide som hjälper hennes medar­betare att job­ba med attes­trap­porter i kom­munens ekonomi­por­tal. Guiden är myck­et väl­gjord, genomtänkt och dessu­tom...

Månadens guide — september

I sep­tem­ber kom­mer månadens bäs­ta guide från Andreas Mau­ritz­son Daun, skol­webb­sans­varig på Stock­holms stad. Med ett ped­a­gogiskt, tydligt och genomtänkt sätt lyckas Andreas ska­pa en myck­et använd­bar guide för alla vård­nad­shavare på...

Månadens guide — november

Den här månaden har Info­Cap­tion valt att lyf­ta fram en guide ska­pad av Jord­bruksver­ket, som vis­ar hur man ansök­er om pro­jekt- och före­tagsstöd. Info­Cap­tion fast­nade för guiden efter­som den är inspelad i ett lagom tem­po med...

Månadens guide — oktober

Ser­vice­cen­ter i Sundsvalls kom­mun har ska­p­at månadens guide, som instruer­ar i hur man reg­istr­erar avvikelser med hjälp av e-tjän­ster i sys­temet Flex­ite. Bilden till höger vis­ar hur kom­munen har länkat till guiden från sin hem­si­da,...

Månadens guide — september

E-handbok för Raindance Vårgår­das och Her­rljun­gas kom­muner samar­be­tar kring Info­Cap­tion, och har ska­p­at en e-hand­bok för intro­duk­tion­sut­bild­ning som utsetts till månadens guide. Det är en inter­ak­tiv e-hand­bok för nya använ­dare av...

Månadens guide — augusti

E-videoguider — ett kompetent komplement På Nord­landssyke­huset i Bodø, Norge, har man bör­jat ska­pa e-videogu­ider för mötes­rum och med­i­cin­teknisk utrust­ning. Månadens guide vis­ar hur man använ­der en radiome­ter. Såhär skriv­er Trond Kris­tiansen på...