Okategoriserad-arkiv - InfoCaption

Månadens guide — januari

Först ut som månadens guide 2018 är NCC:s pro­jekt ”Effek­ti­vare granskn­ing­sprocess”, ett dig­i­talis­er­ing­spro­jekt som resul­ter­at i myck­et väl­gjor­da och inspirerande guider. På ett logiskt och tydligt sätt pre­sen­teras ett antal instruk­tion­er som guidar...
InfoCaptions kommunplattform

InfoCaptions kommunplattform

Kom­munkund? Vi på Info­Cap­tion har ska­p­at en plat­tform som är till för att sven­s­ka kom­muner på ett enkelt sätt ska kun­na dela guider med varan­dra och därmed spara tid på att slip­pa uppfinna hjulet på nytt. Målet är att fyl­la plat­tfor­men med mas­sa...

Månadens guide — januari

Snart är det dags för elever run­tom i Sverige att göra sitt gym­nasieval, och den här månaden fast­nade Info­Cap­tion för en guide som ska under­lät­ta ansökn­ing­sprocessen. Guiden har ett lagom tem­po som gör det lätt för den som tit­tar på den att...
Anmäl dig till InfoCaptions öppna kurser

Anmäl dig till InfoCaptions öppna kurser

Nu finns möj­ligheten för dig som använ­dare av Info­Cap­tion att kost­nads­fritt delta på öpp­na kurs­er under några val­da tillfällen under 2017. Du väl­jer själv vad du vill fokusera på under kurstillfäl­let och vad du vill lära dig mer om. Infor­ma­tion om de...