InfoCaption och PM3 de facto standard för förvaltningsstyrning i Sverige

PM3

Pm3 är en de fac­to stan­dard för för­valt­ningsstyrn­ing i Sverige.

 


InfoCaption och PM3

Arbetssätt och begrepp i Info­Cap­tion map­par mot för­valt­ningsmod­ellen PM3 i en rad områ­den och mån­ga av de som kör Info­Cap­tion idag gör det som en aktiv del av för­valt­ning enligt PM3.

Visningsstatistik

Körn­ingssta­tis­tik för guider används som beslut­sun­der­lag i pro­gram­rådet


i

Användning i olika delar

Guider används i gränss­nitt mel­lan objek­tverk­samhet, verk­samhet­snära för­valt­ning, för­valt­ningsstyrn­ing, IT-nära för­valt­ning och IT-verk­samhet


Verksamhetsprocesser i sin helhet

Guider och process­er används för att beskri­va verk­samhet­sprocess­er som hel­heter istäl­let för att fokusera på vis­sa sys­tem eller app­lika­tion­er


InfoCaption Portal är helhetskartan

Info­Cap­tion Por­tal är hel­het­skar­tan för organ­i­sa­tio­nen, gemen­samt styr­da för­valt­ning­sob­jekt delar processkar­tor och länkar i sin tur till guider för respek­tive sys­tem – allt utifrån hel­hetsper­spek­tivet


k

Införande

Info­Cap­tion är använd­bart vid införande av PM3-för­valt­ning tack vare möj­ligheten att utbil­da och cer­ti­fiera intressen­ter­na i organ­i­sa­tio­nen samt ska­pa förståelse hos större mängder medar­betare för vad för­valt­ning­sob­jek­ten är


I

Som användarstöd

Inom använ­darstöd är guider­na använd­bara för att utan tra­di­tionell utbild­ning eller sup­port utveck­la och bibehål­la använ­dar­nas kun­skap


Beslutsunderlag till förvaltningsledare

I daglig IT-drift utgör guider­na den kun­skapsmäs­si­ga grun­den och körn­ingssta­tis­tik utgör ett bra beslut­sun­der­lag för för­valt­ningsledar­na


Kunskapsaspekten

De mest använ­da guider­na för­val­tas med fördel enligt för­valt­nings­pla­nen och är en del av för­valt­ning­sob­jek­tet. På så sätt förhin­dras att kun­skap­saspek­ten glöms bort vilket annars är van­ligt


Se helheten

Med processkar­tor, över­sik­ter och guider beskriv­er man i Info­Cap­tion hela pro­gram­met för använ­dar­na istäl­let för de ensta­ka kom­po­nen­ter­na — alla kan på så sätt förhål­la sig till verk­samhetens hel­het