Lösningar - InfoCaption

Info­Cap­tion kan kon­fig­ur­eras för att ge opti­mal nyt­ta ur ett antal oli­ka affärsper­pek­tiv. Några av de huvu­dom­rå­den som använ­der sig av plat­tfor­men är Sys­tem­lever­an­tör­er, Sys­temä­gare och för­valtare samt IT-Helpdesk.

 

Systemägare och förvaltare

Ett sys­tem för all utbild­ning, doku­men­ta­tion och sup­port

IT-Helpdesk

Ska­pa en kun­skaps­data­bas med hög kvalitet och ett mate­r­i­al som använ­daren förstår

Systemleverantör

Min­s­ka sup­port och ge slu­tan­vän­dar­na ett bät­tre kun­skapsstöd