Partners - InfoCaptions Försäljning | Konsultpartners | Produktionspartners

Partners

Föru­tom direk­t­försäljn­ing samar­be­tar vi kring försäljn­ing och imple­menter­ing av Info­Cap­tion till­sam­mans med våra part­ners.

Försäljning och konsultpartners

Part­ners som hjälper oss säl­ja Info­Cap­tion till våra kun­der, men som kan ock­så hjäl­pa till att pro­duc­era innehåll. Mån­ga gånger är den­na lever­ans kop­plad till ett speci­fikt sys­tem som lever­an­tören imple­menter­ar hos sin kund. En fördel med det­ta arbetssätt är att kun­den kan ta över för­valt­ning av pro­duc­er­at mate­r­i­al.

EVRY

Evry (Norge) arbe­tar fram­förallt med offentlig sek­tor i Norge.

Kon­tak­t­per­son: Agathe Rusås Olsen
Mail: agathe.olsen@evry.com

Pulsen

Pulsen arbe­tar primärt med Info­Cap­tion inom deras verk­samhet för omsorg, Magna Cura och Com­bine.

Kon­tak­t­per­son: Aga­ta Rel­u­ga
Mail: license@pulsen.com

 

Unit4

Unit 4 (Nor­den) erb­jud­er tjän­ster inom ramen för deras erb­ju­dande kring ERP-sys­tem

Kon­tak­t­per­son: Aud-Katrin Sug­ar
Mail: aud-katrin.sugar@unit4.com

 

Acando

Acan­do är ett kon­sult­bo­lag vars affär­sidé är att till­sam­mans med sina upp­drags­gi­vare ska­pa affärsnyt­ta genom att för­bät­tra och effek­tivis­era process­er, organ­i­sa­tion och dig­i­ta­la lös­ningar.

Kon­tak­t­per­son: Maria Gre­vil­lius
Mail: maria.grevillius@acando.com

 

Advania

Adva­nia är med sina över 1000 medar­betare i Sverige, Island, Norge och Dan­mark en av de större och mest heltäckande sys­tem­inte­gratör­erna i Nor­den.

Kon­tak­t­per­son­er

Göte­borg: Malin Falk­vall Däm­bäck
Mail: malin.damback@advania.se

Stock­holm: Ola Lind­gren
Mail: ola.lindgren@advania.se

 

Produktionspartners

Ibland har verk­samheten inte möj­lighet att ska­pa allt mate­r­i­al själv eller så vill man ha ytterli­gare ett ped­a­gogiskt och innehållsmäs­sigt lyft. Föru­tom att Info­cap­tion AB lev­er­erar den­na typ av tjän­ster har vi samar­bete med pro­fes­sionel­la elearn­ing­spro­du­cen­ter.

Contento Wassum

Con­tentoWas­sum utbil­dar dig som job­bar inom bank, finans eller försäkring. Vi utbil­dar från yrkesin­tro­duk­tion till spe­cial­istkun­skap. Med utbil­dare som job­bar i, eller har en bak­grund i, bran­schen kan vi ge dig en hög kvalitet och mod­er­na utbild­nings­former som är kop­plade till din vardag.

Kon­tak­t­per­son: Per Brahm
Mail: per.brahm@contentowassum.se

 

QD-Utbildning

QD Utbild­ning har en gedi­gen erfaren­het att pro­duc­era inter­ak­ti­va utbild­ningar och guider.

Kon­tak­t­per­son: Jan-Gun­nar Nergård
Mail: jan-gunnar.nergard@qdutbildning.se

 

Ramavtalspartner

För kun­der inom offentlig sek­tor kan vi erb­ju­da inköp via part­ners baser­at på Kam­markol­legi­ets ramav­tal för Pro­gram­varor och tjän­ster 2014 — Kon­torsstöd.

Pulsen

Kon­tak­t­per­son: Vic­tor Petisme
Email: ramavtal@pulsen.se

Atea

Kon­tak­t­per­son: Anneli Färnevik
Email: annelie.farnevik@atea.se

Övrigt